Menu

FAMO Voorjaarsbijeenkomst vol met financiële innovaties

dinsdag 19 juni 2018

Zo’n 100 financiële overheidsprofessionals bezochten vrijdag 8 juni de FAMO voorjaarsbijeenkomst om de laatste stand van zaken over het gemeentefonds en de meicirculaire te vernemen. De ochtend werd verder ingevuld met interessante presentaties over ‘Innoveren in de financiële functie? Wat is dat nu eigenlijk’ en ‘van Armoede en Blockhain, naar het huishoudboekje van gemeente Utrecht’. Al netwerkend werd de voorjaarsbijeenkomst afgesloten met een lunch. Een korte impressie van de sprekers en presentaties leest u hieronder.

Gemeentefonds en Sociaal Domein

Annelies Kroeskamp (BZK) Hoofd bekostiging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaf een toelichting op de meicirculaire Gemeentefonds.

De meicirculaire laat een positief beeld zien. De economie groeit, de werkloosheid daalt en de overheidsfinanciën staan er goed voor. Financiële meevallers bij de zorg (€ 600 mln.), sociale zekerheid (€ 270 mln.) en Rijkbegroting-nug (ruim € 200 mln.). De ruilvoetsystematiek is afgeschaft.

De belangrijkste punten van de ‘meicirculaire gemeentefonds 2018’ naast de ontwikkeling van het accres betreffen de onderwerpen:

  • het BTW-compensatiefonds (BCF): anders ramen vanaf 2019
  • de integratie-uitkeringen sociaal domein: ontschotten -naar Algemene Uitkering- en uniformeren verdeelmodellen met het opvangen van herverdeeleffecten via suppletieuitkering
  • de raming BUIG
  • de EMU-tekortruimte
  • de macronorm OZB
  • invoeren van de collegeverklaring rechtmatigheid

Sinds de ondertekening programmastart Interbestuurlijk Programma (IBP) op 14 februari 2018 wordt hard gewerkt aan onder andere de nationale woonagenda, 23 mei jl., klimaatakkoord op hoofdlijnen en bestuursakkoord klimaatadaptie. Voor de zomer worden deze laatste twee punten nader uitgewerkt. Download de presentatie Gemeentefinanciën voorjaar 2018 van Annelies Kroeskamp.

Robbert Verkuijlen van het TEAM financiën VNG licht in zijn presentatie de voortgang van het IBP en de financiële kaders voor de komende periode toe. Gemeenten hebben ruimte om het accres naar eigen inzicht te besteden. Hij adviseert de loon- en prijsontwikkelingen goed te volgen. En als het gaat om de ruimte onder het plafond BCF vanaf 2019 is het advies om “zich niet rijk te rekenen”. Het kabinet is bereid middelen in te zetten vanuit de ‘regio-enveloppen. Verder wijst hij erop dat er eerdaags een rapport van de ROB inzake de BUIG-tekorten uitkomt. Daarnaast heeft de VNG een akkoord gesloten ten aanzien van een aantal belangrijke opgaven. De verwachting is dat rijk, gemeenten en partners hierin participeren.

Download de presentatie en de financiële toelichting op het IBP door Robbert Verkuijlen.

01 02

Innoveren in de financiële functie? Wat is dat nu eigenlijk

Edward Blom, Intelligence Professional
In de veranderende wereld zijn data het nieuwe geld en in de toekomst een beter betaalmiddel dan geld. Data geven inzichten waarmee je voorspellingen voor de toekomst kunt maken en je beleid op kunt afstemmen, stelt Edward Blom in de FAMO voorjaarsbijeenkomst.

Van Data naar Inzicht naar Actie.
Data worden informatie als je die ergens voor gaat gebruiken. Wanneer je het in perspectief plaatst dan wordt het kennis. Op moment dat je kennis in andere context plaatst dan praat je over intelligence. Om resultaten te bereiken moet je er wel mee aan de slag gaan. Wees niet bang om fouten te maken, maar leer ervan en neem de data die gegenereerd worden uit je acties mee in een feedbackloop.

Download de presentatie ‘innoveren in de financiële functie’ door Edward Blom

03 04

Armoede en Blockhain, het huishoudboekje

Joost Hamann, procesmanager bij gemeente Utrecht presenteerde de innovatie van gemeente Utrecht binnen schulddienstverlening.
Eén op de drie Nederlanders kampt met geldzorgen. Om inwoners met schuldproblemen financieel te ontzorgen ontwikkelde de gemeente Utrecht een digitaal Huishoudboekje. Op vrijwillige basis kunnen inwoners een contract sluiten waarbij ze het beheer van hun financiën overdragen aan de gemeente. De inkomsten (uitkeringen en toeslagen) van de inwoner worden op een aparte rekening gestort. Daarvan worden de vaste lasten (huur, energie en zorgverzekering) betaald. De inwoner ontvangt maandelijks een vast bedrag aan leefgeld. Via de app Huishoudboekje heeft de inwoner inzicht in zijn inkomsten en uitgaven. Dit geeft meer rust, ruimte en minder zorgen.

De pilot die gemeente Utrecht met 5 inwoners startte eind 2017, in samenwerking met het UWV, Belastingdienst Toeslagen, SVB, BNG, buurtteam Utrecht, Zilveren Kruis, Eneco-Oxxio,VGZ en Mitros verloopt zeer positief. Het huishoudboekje wordt nu verder doorontwikkeld en uitgebreid met 20 deelnemers. Door digitalisering van de schulddienstverlening wordt het proces simpeler en goedkoper en kan de gemeente meer mensen hulp bieden. Ook andere partijen kunnen profiteren van de ervaringen, want de gemeente heeft gekozen voor open source software die gratis door andere gemeenten mag worden gebruikt.

Download de presentatie over het huishoudboekje van Joost Hamman tijdens FAMO voorjaarsbijeenkomst juni 2018.

05
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek