Menu

Verkoop van aandelen Eneco kan het ‘publieke belang’ dienen...

dinsdag 4 april 2017

...door structurele verbetering van de financiële positie van de betrokken gemeenten

Het FD berichtte 10 maart jl. dat de gemeente Rotterdam het eigen aandelenpakket van 31% in Eneco ‘in de etalage heeft gezet’. De verkoop zou binnen een jaar afgerond kunnen zijn, maar dat is geen vereiste en geen noodzaak. - Zanders

Volgens een brief van het Rotterdams college is door de splitsing van Eneco het risicoprofiel gewijzigd en moeten de risico’s die een publieke aandeelhouder loopt ‘in een redelijke verhouding staan tot het daarmee te dienen publieke belang’. 'Er zijn geen algemene publieke belangen met betrekking tot de energievoorziening gediend met het aandeelhouderschap van de gemeente Rotterdam in Eneco'.

De gemeente Rotterdam is zeker niet de enige gemeente die zich aan het bezinnen is op deelnemingen (zoals aandelen in energiemaatschappijen) en de relatie met het ‘publieke belang’.

De stelling dat ‘het publieke belang’ gediend kan worden met verkoop van aandelen Eneco is goed verdedigbaar. De middelen die vrij zouden kunnen komen bij daadwerkelijke verkoop van de aandelen Eneco door gemeenten kunnen ten goede komen aan het ‘publieke belang’ van alle betrokken gemeenten. Dit kan namelijk leiden tot concrete, directe en lange termijn verbetering van de algehele financiële positie en versterking van de financiële ratio’s. Ofwel extra structurele financiële (beleids-)ruimte in brede zin.

De verkoop van Eneco zal in totaal naar verwachting minimaal ‘honderden miljoenen’ op kunnen brengen. De feitelijke opbrengst bij daadwerkelijke verkoop zal onder andere afhangen van de belangstelling bij potentiële kopers en de onderhandelingskracht van de aandeelhouders. Cruciaal voor de mate van verbetering van de financiële exploitatie is de hoogte van het verkoopbedrag en de te behalen boekwinst.

De aandelen van Eneco zijn in handen van in totaal 53 Nederlandse gemeenten. De drie grootste aandeelhouders zijn: gemeente Rotterdam (31%), gemeente Den Haag (16,6%) en de gemeente Dordrecht (9,05%). Er zijn zes gemeenten met aandelenpakketten tussen de 4% en 2%, die samen optellen tot een belang van 15,8%. Nog 44 andere gemeenten hebben een belang van minder dan 2% dat optelt tot bijna 27%.

De mogelijkheden voor het besteden van de vrijkomende gelden zijn legio. De meest directe manier voor inzet van de vrijkomende gelden ten bate van het ‘publieke belang’ is om deze (geheel of gedeeltelijk) te ‘beleggen’ in de eigen leningenportefeuille: aflossen of afkopen van bestaande leningen.

Een besluit over verkoop van aandelen van Eneco vraagt bij uitstek om een integrale en langjarige inventarisatie en afweging van de effecten. Door Zanders voor gemeenten uitgevoerde integrale verkenningen van alle korte en lange termijn positieve en negatieve financiële effecten (waaronder derving van dividend en de ‘boete’ bij afkoop van bestaande leningen) laten zien dat dit per saldo structureel positief rendement kan opleveren. Dat leidt tot een toename van en extra te besteden financiële ruimte in brede zin: verbetering van kasstromen, afname (her)financieringsbehoefte, toename van de bestedingsruimte in de begroting, toename van het eigen vermogen en directe verbetering van financiële kengetallen (vooral ‘netto schuldquote’ en ‘solvabiliteit’). Zo kunnen doelstellingen voor verbetering van financiële kengetallen eerder en zelfs direct worden bereikt.

De majeure financiële belangen en impact van eventuele verkoop van de aandelen vraagt om een objectieve externe (eerste of tweede) professionele opinie voor een goede motivatie en onderbouwing van de (on)mogelijkheden, (rand)voorwaarden (intern en extern), alternatieve scenario’s en de voorziene kwantitatieve en kwalitatieve effecten. Het ‘publieke belang’ is gediend met transparantie analyse en afweging teneinde tot kwalitatief goede en verantwoorde besluitvorming door gemeenten te komen.

Advisering over verkoop van aandelen is AFM gereguleerd. Zanders beschikt over de daarvoor benodigde vergunning.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Hans Visser via h.visser@zanders.nl of +31 35 692 89 89.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek