Menu

Treasury; follow the money

donderdag 31 oktober 2019

“In de wet Financiering decentrale overheden (wet Fido) staat de treasuryfunctie centraal en is de treasuryparagraaf zowel bij de begroting als bij het jaarverslag verplicht gesteld.

De gemeenteraad heeft het treasurystatuut vastgesteld waarin de noodzakelijke aanpassingen als gevolg van wijziging van de wet Fido, de RUDDO (Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden) en de Wet Verplicht schatkistbankieren zijn verwerkt."

Zomaar een tekst van de website van een willekeurige gemeente.

Training Treasury

Een goede uitoefening van de treasury-functie kan zo veel meer betekenen voor een gemeente of ander publiek orgaan en behelst veel meer dan het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

In onze training Treasury verdiepen we ons daarom in twee dagen in onderwerpen als kas- en portefeuillebeheer, rente en kredietrisico. Dit doen we naar aanleiding van de treasurystatuten en het treasury jaarplan, de liquiditeitsprognose, de kaspositie en de leningenportefeuille van jouw gemeente en we gebruiken daarbij actieve werkvormen.

Verder is er ruimte om met elkaar te filosoferen over wat de actualiteiten betekenen voor de geld- en kapitaalmarkt en voor de renteontwikkeling. Door middel van scenario-denken ben je in staat een goed advies neer te leggen over wat het effect is van een hogere of lagere rente in de toekomst op de leningenportefeuille en daarmee op de begroting en de financiële situatie van de gemeente. Tenslotte zullen we ingaan op de rol van de gemeente bij de financiering van de energietransitie.

Meer informatie?

Neem gerust contact met ons op voor uitgebreide informatie over deze training en de mogelijkheden die Segment bijvoorbeeld ook in huis biedt. Bel 033 -434 50 80 of mail segment@segment.nl

61ab7e03-ad4a-4d07-85df-f096a98a3247
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek