Menu

Inkomsten gemeenten kunnen omhoog

dinsdag 28 september 2021

Sinds een wijziging in de wetgeving dienen gemeenten de overhead apart weer te geven in hun begroting en jaarrekening. Daarmee veranderde de systematiek van overheadtoerekening. Gemeenten waren gewend te werken vanuit een integrale kostprijs-gedachte. De overhead werd tot en met 2016 intracomptabel doorbelast aan de producten en diensten van het primaire proces. Het risico is dat gemeenten sinds 2017 te weinig overhead doorrekenen in hun tarieven. Dat risico lijkt nu waarheid te worden.

Aanleiding

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn de spelregels opgenomen voor de begroting en jaarstukken van provincies en gemeenten. Deze spelregels zijn sinds de begroting 2017 gewijzigd op basis van een advies van de commissie Depla. Het rapport van de adviescommissie is in 2014 uitgekomen.

Doelstellingen van dit advies waren onder meer te komen tot een vereenvoudiging van de financiën van gemeenten zodat begrotingen en jaarrekeningen beter leesbaar zouden worden voor raadsleden en burgers. Eén van de vereenvoudigingsvoorstellen was een andere wijze van overhead toerekenen, omdat dit als omslachtig en niet transparant werd beschouwd (Commissie Depla, 2014, p. 18).

Reeds in 2017 is er aandacht gevraagd voor de risico’s van een andere werkwijze en toerekening methodiek (de Boer, TPG 2017). Een destijds benoemd risico is dat gemeenten te weinig overhead toerekenen aan tarieven. Dit risico lijkt voor gemeenten waarheid te worden. In dit artikel geven wij een nadere beschouwing hierop.

Lees verder>>

Partnerbijdrage

BNG - kopie
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek