Menu

Highlights van de Taskforce Samen Organiseren

maandag 7 januari 2019

In dit bericht leest u de Highlights uit de vergadering op 7 december 2018 van de Taskforce Samen Organiseren, met onder andere: de consultatie over de gezamenlijke informatiearchitectuur Common Ground, wijzigingen vanaf 2020 met het aanleveren van publiekrechtelijke beperkingen aan het kadaster en de standaard Verwerkersovereenkomst voor persoonsgegevens.

Consultatie in januari 2019 over concept uitgangspunten voor gezamenlijke informatie architectuur Common Ground (CG)

Samen met gemeenten en leveranciers heeft de kerngroep CG een beschrijving gemaakt van de concept uitgangspunten voor een gezamenlijke informatie architectuur voor toekomstbestendige dienstverlening van gemeenten aan inwoners en ondernemers. In januari 2019 worden deze uitgangspunten inclusief governance en werkwijze ter consultatie voorgelegd aan het CIO beraad, IMG, en VIAG. De bedoeling is dat het CvD in februari de uitgangspunten kan vaststellen zodat het kan worden behandeld in de ALV van juni 2019. CG is een belangrijke pijler onder de beweging van samen organiseren.

Meer informatie over CG staat op:

Nader onderzoek naar Community Clouds als gemeenschappelijke infrastructuur voor gemeenten

Gemeente Haarlem en Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar Community Clouds als opschaalbare infrastructuur voor dienstverlening, rekenkracht en dataopslag. Hieruit blijkt dat dit een belangrijke basis kan leggen voor de Common Ground. Door te werken met een gezamenlijke infrastructuur voor 380 gemeenten kan een noodzakelijk kwaliteitsslag worden gemaakt. De TF ziet dit als een kansrijke ontwikkeling waar nader onderzoek naar gedaan moet worden. Zowel naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij het Rijk, als naar de mogelijkheden om dit gezamenlijk te organiseren met gemeenten onderling. Gemeente Haarlem en Amsterdam willen hiervoor de krachten bundelen met VNG Realisatie, die in het komende overleg met de CIOs van de G5 bespreekt hoe hierin kan worden voorzien.

Meer weten of meedoen? Mail samenorganiseren@vng.nl

Beter Kenbaar: 1 loket bij Kadaster voor Wkpb vanaf 2020

Sinds 2007 is in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) geregeld dat de overheid informatie beschikbaar stelt over of er beperkingen rusten op een onroerende zaak. Dit kan gevolgen hebben voor wat de eigenaar van een onroerende zaak wel of niet met het object mag doen. De wet moet er voor zorgen dat beperkingen beschikbaar (=kenbaar) zijn voor burgers/bedrijven. Dit is momenteel onvoldoende het geval. Het Ministerie van BZK, het Kadaster en de VNG willen daarom dat inwoners, ondernemers en overige partijen alle informatie over beperkingen en bijbehorende brondocumenten straks bij één loket kunnen vinden: het Kadaster. Om dit te bereiken wordt de wet gewijzigd.

Vanaf 1 januari 2020 gaan gemeenten beperkingen aanleveren aan de Basisregistratie Kadaster (BRK). Ter voorbereiding hierop hebben 17 gemeenten gekeken naar de mogelijkheden van het aanleveren van de gemeentelijke beperkingen aan de BRK. Er blijkt een grote voorkeur te zijn voor één internetapplicatie voor alle gemeenten. Gemeenten zien een potentiële besparing op licentiekosten van bestaande Wkpb applicaties van minimaal 1 miljoen euro op jaarbasis, en ze zijn positief over de definitiestudie ‘Beter Kenbaar’. De web-toepassing die nu ontwikkeld wordt, sluit aan op de gemeentelijke visie op Common Ground. De dienstverlening aan inwoners en ondernemers en de rechtszekerheid wordt hiermee straks substantieel verbeterd.

Meer weten over de Wkpb? Kijk op www.kadaster.nl/Wkpb. Meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit het projectteam? Stuur een mail aan Janneke.deZwaan@VNG.nl

Samen werken aan een gezamenlijk standpunt van gemeenten t.b.v. Digitale Identiteit

Gemeenten, het Ministerie van BZK en uitvoeringsorganisaties werken aan doorontwikkeling van gezamenlijke tools voor Digitale Identiteit om zo betere toegang tot overheidsdiensten te kunnen bieden aan inwoners en ondernemers. Hiervoor is een digitale identiteitslab ingericht waarin momenteel 20 gemeenten experimenteren met een aantal oplossingen en applicaties. Dit doen zij in samenwerking met ketenpartners, inwoners en ondernemers, zodat duidelijk wordt wat in de praktijk wel en niet werkt. In de volgende fase van het Digitale Identiteitslab wordt gerichter toegewerkt naar een gezamenlijke aanpak van digitale toegang bij de lokale overheid.

Meedenken of meedoen aan het Digitale Identiteitslab? Mail Donovan Karamat Ali van gemeente Utrecht: d.ali@utrecht.nl

Nieuwe initiatieven

181 gemeenten en VNG Realisatie tekenen op 10 december een intentieverklaring om gezamenlijk luchtfoto’s in te kopen.

Gezamenlijke standaard verwerkersovereenkomst van gemeenten vanaf 2019

Tientallen gemeenten willen meer helderheid scheppen voor leveranciers die namens meerdere gemeenten persoonsgegevens verwerken. Daarom is er een standaard verwerkersovereenkomst opgesteld in samenwerking met, en na intensieve consultatie van betrokkenen bij gemeenten in regionale bijeenkomsten en leveranciersbijeenkomsten.

De standaard is tot stand gekomen op verzoek van en in een nauwe samenwerking van gemeenten en leveranciers. Deze eerste gezamenlijke standaard zal komend jaar door 355 gemeenten gezamenlijk worden ingevoerd. Het College van Dienstverleningszaken heeft op 6 december positief advies afgegeven en stelde de fasering van invoering en de mate van verplichting vast. De invoering van deze standaard zal verlopen via de pas-toe-of-leg-uit methode, zodat gemeenten ervaring kunnen opdoen met de standaard en interactief gewerkt kan worden aan de verfijning van het document. Het streven is nu dat alle gemeenten de verfijnde verwerkersovereenkomst per 1 januari 2020 hanteren als de gezamenlijke standaardvoorwaarden voor de omgang met persoonsgegevens van inwoners en ondernemers. Gemeenten en leveranciers kunnen de standaard vanaf nu al gebruiken.

Meer weten? Lees het nieuwsbericht op VNG.nl en VNGrealisatie.nl van 11 december. Vragen of feedback over de standaard verwerkersovereenkomst? Mail privacy@VNG.nl. Voor meer informatie over standaarden en het standaardiseringsproces kunt u een e-mail sturen aan samenorganiseren@VNG.nl.

Update Govroam

De Taskforce benadrukt dat de implementatie van Govroam bij alle gemeenten van belang is voor de beweging van samen organiseren.

Vertrek Irma Woestenberg

De huidige voorzitter van de Taskforce, Irma Woestenberg heeft haar vertrek aangekondigd, vanwege haar pensionering als gemeentesecretaris. Zij heeft de afgelopen twee jaar met verve en resultaat een voortrekkersrol vervuld in de samenwerking tussen VNG en gemeenten voor de beweging naar samen organiseren: één keer ontwikkelen en 380 keer toepassen. Zij wil deze beweging goed borgen bij de betrokkenen in de Taskforce en de trekkersrol laten voortzetten door een nieuwe voorzitter. Zodra hier meer over te melden is, zal dit bekend worden gemaakt.

Meer weten over de nieuwste ontwikkelingen rond Samen Organiseren?

U kunt deze update met de highlights over samen organiseren maandelijks ontvangen. Meld u hiervoor bij nieuws.realisatie@vng.nl

Mocht u zelf nieuwe initiatieven of ontwikkelingen kennen die interessant zijn voor collega’s bij andere gemeenten, mail dan een korte alinea tekst naar nieuws.realisatie@vng.nl. In de tekst kunt u opnemen welk initiatief het betreft, welke gemeenten hierbij betrokken zijn en welk maatschappelijke opgave of dilemma ermee wordt opgelost bij gemeenten.

Vragen over samen organiseren? Mail samenorganiseren@VNG.nl.

FAMO & Samen Organiseren

In mei 2018 is FAMO's voorzitter Astrid van de Klift toegetreden als lid van de Taskforce Samen Organiseren. De bedrijfsvoering van organisaties is ontzettend boeiend en een belangrijke voorwaarde om de maatschappelijke resultaten te bereiken. Dit vraagt voortdurende vernieuwing en ontwikkeling van het vakgebied. Laten we niet steeds zelf het wiel uitvinden, maar samen ontwikkelen en samen oppakken! Daarom participeert FAMO actief in Samen Organiseren.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek