Menu

Highlights uit de Taskforce Samen Organiseren

dinsdag 5 maart 2019

Elke maand bespreekt de taskforce nieuwe onderwerpen of initiatieven en beoordeelt in hoeverre deze zich lenen voor gezamenlijk georganiseerde initiatieven. In dit bericht leest u de Highlights uit de vergadering op 1 februari 2019 van de Taskforce Samen Organiseren, met onder andere: Invoering Omgevingswet, Common Ground, Meerjarenplan GGU, Update proces standaardverklaring en I4sociaal.

Omgevingswet

In 2019 en 2020 vinden bij alle gemeenten voorbereidingen plaats op de Omgevingswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt. Het programma Invoering Omgevingswet biedt hierbij ondersteuning. Er zijn verschillende producten ontwikkeld zoals een roadmap, een online kompas en factsheets. De Omgevingswet vervangt maar liefst 26 wetten. Gemeenten worden hierin gehouden aan een termijn van 8 weken voor het verstrekken van een integrale vergunning aan inwoners: waarin ook met andere bestuurslagen of ander bevoegd gezag (bijvoorbeeld provincie of waterschap) is afgestemd. De Omgevingswet vereist bovendien participatie.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet voorziet in een ‘digitale’ samenwerkingsruimte. Het is een digitaal loket waarin alle gegevens over de fysieke omgeving in beeld en tekst worden gepresenteerd. Alle omgevingsdocumenten (bijvoorbeeld omgevingsplannen en verordeningen) zijn te raadplegen. Ook is het mogelijk online een vergunningaanvraag (of melding) te doen en te volgen.

De Taskforce ziet 3 randvoorwaarden om een succesvolle invoering van de omgevingswet te realiseren voor gemeenten:

1. Het bevorderen dat er technische specificaties komen voor het DSO (liefst gebaseerd op de principes uit Common Ground)
2. Het verduidelijken (en standaardiseren) van gehanteerde begrippen en
3. Het benadrukken van het belang van toepasbare regels richting andere bestuursorganen.

Heeft u vragen of feedback? Mail dan naar omgevingswet@vng.nl.

Common Ground

Binnen gemeenten groeit het enthousiasme voor Common Ground. Er is inmiddels veel draagvlak voor deze informatiekundige visie, die door samen te organiseren steeds meer vorm krijgt. Common Ground gaat over het losmaken van gegevens van applicaties en processen en gegevens bij de bron te laten. Deze manier van ontsluiting van data maakt betere dienstverlening mogelijk en stelt gemeenten in staat om maatschappelijke vraagstukken sneller en wendbaarder op te pakken. De gezamenlijke visie, missie en doelen geven richting aan de transformatie van de gemeentelijke informatievoorziening.

Meer weten of ook aan de slag met Common Ground?
De komende periode wordt door gemeenten aan verschillende demo’s in sprints samengewerkt op basis van Common Ground. Deze zijn te volgen op het platform commonground.nl.

Meerjarenplan GGU

Gemeenten en VNG brengen op dit moment met elkaar in kaart wat de belangrijkste thema’s voor de komende jaren zijn en wat deze betekenen voor de rol en het functioneren van het lokaal bestuur. Met als doel: een nieuwe Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024. In het verlengde hiervan wordt in de ALV een meerjarenplan GGU (2020-2023) voorgelegd, dat een doorkijkje geeft in de grote lijnen van de gezamenlijke uitvoering. Begin april verschijnt het Hoofdlijnenprogramma GGU voor 2020, dat daarop
aansluit en waarin de prioriteiten meer zijn uitgewerkt. Op deze manier werken gemeenten toe naar een gemeenschappelijke uitvoeringsbasis die continuïteit én flexibiliteit biedt.

Meer weten over de Meerjarenvisie Gemeenten 2020-2024?
Lees de verslagen, bekijk de filmpjes of bezoek de bijeenkomst in uw provincie of bezoek de ALV van de VNG in juni 2019.

Update proces standaardverklaring

Update proces standaardverklaring Voor onderwerpen of processen die voor elke gemeente gelijk zijn, hebben gemeenten behoefte aan gezamenlijke standaarden. Oftewel: brede sets met afspraken. Maar voor welke initiatieven of vragen is standaardisatie gewenst? Er is een proces ingericht voor het selecteren, ontwikkelen en bepalen van de mate waarin het gebruik van deze afspraken aanbevolen dan wel verplicht is. Op dit moment wordt er een Argumentenkaart ontwikkeld, om het gesprek over het nut en de noodzaak van standaarden beter met elkaar te kunnen voeren. Gelijktijdig wordt er aan het vervolg gewerkt. Wat moet er gebeuren als de standaarden daadwerkelijk vastgesteld zijn? Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat standaarden daadwerkelijk gebruikt worden?

Ook meedenken en meewerken in het proces om te komen tot standaarden? Mail dan naar samenorganiseren@vng.nl
Wilt u meer lezen over samen organiseren en standaardisatie? Kijk op vngrealisatie.nl

I4sociaal

De informatievoorziening van gemeenten sluit vaak niet aan bij de praktische behoeften van inwoners. De gemeenten Groningen, Deventer, Enschede en Zwolle hebben de handen ineen geslagen en werken onder de noemer i4sociaal samen met leveranciers. I4sociaal is gericht op het digitaal beter vindbaar zijn en digitaal beter toegankelijk maken van hulp en sociale voorzieningen. Door middel van onderzoek is aangetoond welke zoektermen inwoners gebruiken als zij op zoek zijn naar voorzieningen in de gemeente. Deze bleken vaak niet aan te sluiten bij het informatie aanbod. Vanuit de behoeften van de rollen inwoner, professional en organisatie zijn strategische doelen geformuleerd. Hierna zijn ‘service blueprints’ ontworpen, die zijn gebaseerd op de ambitie van een gepersonaliseerde digitale omgeving.

Bij interesse in dit initiatief kunt u contact opnemen met samenorganiseren@vng.nl

Meer weten over de nieuwste ontwikkelingen rond samen organiseren?

De highlights over samen organiseren worden maandelijks opgenomen in de nieuwsbrief van VNG Realisatie. U kunt zich hiervoor aanmelden via het inschrijfformulier

Mocht u zelf nieuwe initiatieven of ontwikkelingen kennen die interessant zijn voor collega’s bij andere gemeenten, mail dan een korte alinea tekst naar nieuws.realisatie@vng.nl. In de tekst kunt u opnemen welk initiatief het betreft, welke gemeenten hierbij betrokken zijn en welk maatschappelijke opgave of dilemma ermee wordt opgelost.

Vragen over samen organiseren? Mail samenorganiseren@VNG.nl.

FAMO & Samen Organiseren

In mei 2018 trad Astrid van de Klift, voorzitter van de FAMO, toe als lid van de Taskforce Samen Organiseren. De bedrijfsvoering van organisaties is ontzettend boeiend en een belangrijke voorwaarde om de maatschappelijke resultaten te bereiken. Dit vraagt voortdurende vernieuwing en ontwikkeling van het vakgebied. Laten we niet steeds zelf het wiel uitvinden, maar samen ontwikkelen en samen oppakken! Daarom participeert FAMO actief in Samen Organiseren.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek