Menu

Financiële rechtmatigheid en frauderisicoanalyse

maandag 6 december 2021

In het kader van de rechtmatigheid komt de verantwoording vanaf het boekjaar 2022 bij het DB te liggen en niet bij de accountant. Door hier zelf de verantwoordelijkheid voor te nemen, neemt het besef en de bewustwording toe dit goed te regelen. Ook het AB zal vanuit zijn controlerende rol daarop extra gaan toezien.

Het kader van de (financiële) rechtmatigheidsverantwoording bestaat uit de volgende criteria:

 • begrotingscriterium (gaat om controle op overschrijdingen van de geautoriseerde begroting na wijziging).
 • voorwaardencriterium (gaat om de financiële beheershandelingen die aan de voorwaarden moeten voldoen zoals gesteld in wet- en regelgeving (hieronder vallen ook eigen verordeningen).
 • misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) (hieronder vallen ook fraude- en integriteitssignalen).
 • Het misbruik – en oneigenlijk gebruik, inclusief de fraude- en integriteitssignalen krijgen extra aandacht. Denk daarbij aan allerlei fraudezaken maar ook het hacken van systemen waardoor persoonlijke gegevens op straat komen te liggen en in verkeerde handen terecht komen.

Aandachtspunten bij het bestrijden van fraude

Bewustwording is belangrijk. Als men in de organisatie geen oog heeft voor mogelijke fraude dan wordt het een lastig verhaal om dit uit te bannen. Je kunt beginnen met het stellen van de volgende vragen: wat verstaan we onder fraude? Wanneer is er sprake van fraude en wat kun je je daarbij voorstellen? Geen aandacht besteden aan fraude brengt in ieder geval grote risico’s met zich mee.

Het is ook goed na te denken over de processen waar fraude zich voordoet, dat te benoemen en na te denken wat je kan doen om dat te voorkomen. Heel belangrijk is stil te staan bij de harde maatregelen die worden getroffen (hard controls) maar nog belangrijker zijn de meer zachte elementen die te maken hebben met gedrag en houding (de soft controls).

Van belang is ook het op de hoogte brengen van het management, college, raad én de bestuursorganen, om ervoor te zorgen dat zij betrokken blijven bij de wijze waarop de organisatie invulling geeft aan het bestrijden en voorkomen van de fraudes en daaraan gerelateerde zaken.

Hoe ga je te werk?

Hoe kan bovenstaande allemaal gerealiseerd worden? Segment heeft een training ontwikkeld die je gaat ondersteunen en helpen fraude zoveel mogelijk tegen te gaan door vooraf maatregelen te treffen. Na het volgen van de training ben je in staat op basis van monitoring en borging in de organisatie grip te blijven houden op het hele traject van fraude-beheersing. Je beschikt over een plan van aanpak dat je kan presenteren aan het management.

In de training komen de volgende zaken aan de orde:

 • Wanneer spreken we van fraude?
 • Hoe zet je de frauderisicoanalyse op?
 • Welke risico’s zijn te onderkennen?
 • Welke beheersmaatregelen kun je treffen?
 • Hoe maak je een goed lees- en bruikbaar eindproduct?
 • Hoe zorg je ervoor dat de analyse geen papieren tijger wordt maar aansluit bij de organisatie?
 • Hoe kun je de resultaten monitoren en er verantwoording over afleggen.

Wil je ook weten hoe je fraude aanpakt?

Meer informatie over het programma en data is te vinden op de website van Segment https://www.segment.nl/cursuskalender/425/frauderisicoanalyse

Partnerbijdrage

Segment-logo-625x346
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek