Menu

FAMO actualititeiten

dinsdag 25 mei 2021

Rol nemen, ruimte geven. De rol van het Rijk bij interbestuurlijke samenwerking

publicatie van de Raad Openbaar Bestuur (ROB)

De grote opgaven van deze tijd - klimaat, wonen, economie, werk - worden steeds vaker door meer dan één overheidslaag opgepakt. Het lukt het Rijk vooralsnog niet om daarbij gelijkwaardig samen te werken met provincies, gemeenten en waterschappen. Voor een meer effectieve en efficiënte samenwerking tussen Rijk en regio’s dient het kabinet voor elke grote regionale opgave één minister verantwoordelijk te maken.

Lees verder

Notitie lokale heffingen

publicatie van Commissie BBV

Het doel van deze notitie is inzicht te bieden aan raadsleden en meer specifiek duiding te geven aan vakspecialisten op het gebied van lokale heffingen. Aanpassingen in de wetgeving in de afgelopen jaren in combinatie met jurisprudentie leiden in de praktijk nog steeds tot veel vragen rondom de tariefstelling voor lokale heffingen en bijbehorende voorziening(en).

Lees verder

Rust-Reinheid-Regelmaat. Evenwicht in de bestuurlijk-financiële verhoudingen

publicatie van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB)

Het piept en kraakt in de financiën van het decentraal bestuur en vooral bij gemeenten. Maar het is niet alleen een kwestie van ‘meer geld’. De werkelijke oorzaak ligt in een disbalans tussen: taken, organisatie, bevoegdheden en bekostiging. Door deze disbalans is er te weinig ruimte voor decentrale overheden om zelf beleidskeuzes te maken en wordt hun slagkracht beperkt.

Lees verder

Sociaal sterker uit de crisis

publicatie van de VNG

De VNG-commissie Sociale impact COVID-19 roept gemeenten en rijk op om gezamenlijk te werken aan een lange termijnagenda zodat de samenleving versterkt uit de coronacrisis kan komen. De commissie formuleert in haar notitie 4 uitgangspunten: veerkracht, kansengelijkheid, eigenaarschap en sociale samenhang. Ze vormen het vertrekpunt voor aanbevelingen over 8 thema’s.

Lees verder

Eigenwijs transformeren

publicatie van het Verwey Jonker Instituut

Het bieden van effectieve, tijdige en samenhangende ondersteuning aan jeugdigen en hun gezin is op lokaal en regionaal niveau nog lang niet altijd gerealiseerd. Sommige gemeenten slagen erin om een goed, overzichtelijk en betaalbaar jeugdhulpstelsel in te richten. Vijf gemeenten worden in het rapport nader beschouwd.https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/eigenwijs-transformeren/

Download het rapport

De gemeentefinanciën zijn onhoudbaar

publicatie van COELO

Van gemeenten wordt veel verwacht op belangrijke beleidsterreinen als jeugdzorg, energietransitie en woningbouw. Maar gemeenten zijn financieel afhankelijk van de rijksoverheid en die stelt onvoldoende middelen ter beschikking. Veel gemeenten zijn door hun reserves heen en proberen hun begrotingen met kunstgrepen sluitend te maken. Verdere bezuinigingen bij gemeenten verschralen het voorzieningenniveau en maken het moeilijk om landelijke beleidsdoelen bij bijvoorbeeld woningbouw en energietransitie te halen.

Lees verder
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek