Menu

De samenleving aan het roer

woensdag 27 mei 2020

Gemeenten zijn steeds meer verantwoordelijk voor het wel en wee van zijn inwoners en andere belanghebbenden. De inwoners zijn veel mondiger geworden en willen een grotere invloed uitoefenen op hun eigen leef-werk- en woonomgeving. Zij willen niet alleen meer betrokkenheid en invloed, maar willen ook dat hun initiatieven worden gestimuleerd, ondersteund en begeleid. De rol van de gemeente wordt hierdoor anders en dat vereist een andere denk- en werkwijze.

De inclusieve maatschappij

De essentie van een verantwoorde samenleving is dat iedereen meedoet. Zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid staan centraal. Men geeft zelf invulling aan het leven en laat zich zo nodig ondersteunen door anderen. Als het echt niet anders kan en hulp nodig is zal de overheid daarin voorzien.

Het rijk en de provincie spelen op deze ontwikkelingen in door de decentralisatie van taken, omdat de gemeente bij uitstek het orgaan is dat het dichtst bij de inwoner staat en het beste kan beoordelen hoe deze ondersteunt kan worden. Daar doet zich het volgende dilemma voor; Door de decentralisatie van de Participatiewet, Wmo en Jeugdhulp en de daaraan gerelateerde efficiencykortingen is de druk op de gemeentelijke budgetten te zwaar geworden om aan de hulpvraag te voldoen.

De gevolgen laten zich raden: sluiting van zorginstellingen met allerlei gevolgen van dien. Dit komt de geloofwaardigheid van de overheid niet ten goede. Het is voor de gemeenten een grote uitdaging een balans te vinden tussen een reëel aanbod van voorzieningen in relatie tot de beschikbaarheid van budgetten. De gemeenten hebben tijd nodig om tot een adequate invulling van de transformatie te komen.

De rol van digitalisering

Allereerst moeten we niet vergeten dat er sprake is van een toenemende digitalisering. Dat kent een enorme groei en daar moeten de gemeenten op inspelen door hun bedrijfsprocessen te digitaliseren en hun communicatiemiddelen daarop at te stemmen. Gezien de samenhang met verschillende stakeholders in de samenleving is het ook zaak de gegevensuitwisseling zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Bij het gebruik van de gegevens speelt ook de privacy een grote rol en moeten we voldoen aan regelgeving in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verandering raakt de inwoners en andere belanghebbenden, de raad, het college en de ambtelijke organisatie:

  • De inwoners c.a. willen meer zeggenschap en zelf initiatief tonen
  • De raad zal hen die ruimte moeten geven door “meer op de handen” te gaan zitten
  • Het college als verbindingsschakel faciliteert de raad en geeft de ambtelijke organisatie de ruimte meer in te spelen op allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en
  • De ambtelijke organisatie speelt in op de maatschappelijke ontwikkelingen en geeft daar invulling aan door te denken vanuit kansen en mogelijkheden.

Een belangrijke randvoorwaarde is dat vooraf de rollen van alle betrokkenen volstrekt helder moeten zijn. Daar gaat het vaak mis omdat men zich niet aan de afgesproken rol houdt en misverstanden ontstaan. Natuurlijk kunnen door zich wijzigende omstandigheden rollen wijzigen maar dan gebeurt dat na onderlinge afstemming. Ook moet vooraf duidelijk zijn wat de kaders zijn. We moeten ons houden aan de wetten, regels en verordeningen.

De jeugd heeft de toekomst

Als we het hebben over de samenleving moeten we ook nadenken hoe we de jongeren betrekken bij de hedendaagse maatschappelijke thema’s. Hoe kunnen we hen verbinden? Ook onze kinderen moeten veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen met een mooie toekomst in het verschiet

Daar speelt de vierhoek van jeugd, ouders, onderwijs en gemeenten een rol met een hechte samenwerking en afstemming als voorwaarden.

Benut kwaliteiten en stimuleer creativiteit

Dat doen we door niet te denken vanuit problemen en oplossingen maar vanuit onze successen. We noemen dat waarderend onderzoeken en geven aan wanneer we succesvol zijn geweest en welke kwaliteiten en talenten we toen hebben ingezet. Door ons daarvan bewust te zijn worden we trots, raken enthousiast en geïnspireerd en krijgen meer vertrouwen en werkplezier. We krijgen positieve energie, gaan onze kwaliteiten uitbouwen en komen steeds meer in onze kracht. We leggen zo de juiste verbinding zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Als iedereen in zijn kracht komt behalen we het maximale resultaat. Dit vereist ook commitment van het college omdat hier sprake is van een leertraject dat zijn tijd nodig heeft. Ook worden er fouten gemaakt maar dat is niet erg als we er maar van leren door ons kwetsbaar op te stellen.

Kortom:

Een samenleving waarin iedereen meedoet, aandacht is voor de jeugd, de invloed, betrokkenheid en zeggenschap van inwoners groter wordt en de talenten en kwaliteiten van iedereen maximaal worden ingezet.

Ondersteuning bij verandering van processen

Binnen de gemeentelijke sector heeft Hofmeier veel ervaring opgedaan in de verbinding tussen de ontwikkeling van mensen in de organisatie en de inzet van de bedrijfsvoering. We geloven in de mensontwikkeling en de verdere groei en zijn gespecialiseerd in de toepassing van het waarderend onderzoeken. Onze ervaringen zijn positief. Verder zijn we in staat om snel een relatie te leggen met de bedrijfsvoering door doelen en resultaten te benoemen en deze ook meetbaar te maken.

Wilt u doorpraten over de ontwikkelingen bij gemeenten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Partnerbijdrage

Hofmeier Eric Roels hofmeier_1
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek