Menu

Controle op het Sociaal Domein 2.0

dinsdag 9 mei 2017

Het kernbegrip van het kabinet Rutte 2 is de participatiesamenleving. Voor de uitvoering is een aantal taken gedecentraliseerd: werk, zorg en jeugd. Deze taakoverheveling vraagt om een visie op de planning en controlcyclus met als hamvraag: Waar wil de gemeente op sturen en over verantwoorden?'. Een vervolg op Controle op het sociaal domein uit 2015. – BNG Bank

De raden, het college, de ambtelijke organisaties, de gemeenschappelijke regelingen en zorginstellingen zitten immers dicht op het feitelijke verloop van de decentralisaties. De accountants en de rekenkamercommissies volgen ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid de ontwikkelingen sociaal domein. Ook heeft de staatssecretaris een wetsvoorstel aangekondigd om standaarden I-Sociaal Domein in wetgeving op te nemen. Daarnaast is het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties eind 2016 een onderzoek gestart voor een toelichting op de CBS-cijfers 2015.

Waar wil de gemeente op sturen en over verantwoorden?
In dit artikel wordt ingegaan op:

  1. Welke afspraken te maken zijn ten aanzien van de inrichting planning en controlcyclus.
  2. Waar de raad, het college en de gemeentelijke organisatie via dashboards op kan sturen.
  3. Of er behoefte is aan een aparte monitor sociaal domein.
  4. Welke informatieafspraken tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden te maken zijn.
  5. Wat de consequenties voor de accountantscontrole zijn.

Lees het volledige artikel op de website van BNG Bank.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek