Menu

Budgetten nieuwe Wet inburgering voor gemeenten bekend

maandag 8 juni 2020

Hoewel de coronacrisis terecht de nodige aandacht, tijd en energie van gemeenten vraagt, gaan nieuwe wetgevingstrajecten ondertussen gewoon weer door. Zo ook de nieuwe Wet inburgering die op 1 juli 2021 in werking treedt.

In de brief van Minister Koolmees van 28 april jongstleden aan de Tweede Kamer is aangegeven dat er een bestuurlijk akkoord is tussen het Rijk en gemeenten over de invulling van de inburgeringswet. Daarnaast zijn de gemeentelijke budgetten in de Voorjaarsnota opgenomen, zo ook die voor de inburgeringswet. Nu dit helder is, is het tijd voor gemeenten om een financiële balans en een analyse van de verwachte inkomsten en uitgaven te maken. Let wel op, het budget bedoeld voor de inburgeringsvoorzieningen wordt later gecommuniceerd.

Hoe zien de budgetten eruit?

De budgetten die gemeenten ontvangen zien er zoals beschreven in de Voorjaarsnota als volgt uit:

  1. € 35,2 miljoen structureel, bovenop de middelen die het kabinet bij het regeerakkoord beschikbaar heeft gesteld en het budget dat in het huidige stelsel al beschikbaar is.
  2. Incidenteel komt er € 36,5 miljoen beschikbaar voor de invoering van de inburgeringswet. Op basis van een uitvoeringstoets worden afspraken gemaakt over het budget voor ICT.
  3. Gemeenten ontvangen € 25,5 miljoen om een impuls te geven aan de inburgering van de groep die nog onder het huidige stelsel moet inburgeren.

In de meicirculaire 2020 zijn budgetten voor de implementatiekosten en uitvoeringskosten per gemeente genoemd. De benodigde middelen voor de kosten van inburgeringsvoorzieningen worden verstrekt via een specifieke uitkering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Gemeenten zijn aan zet; maak een financiële analyse

Nu er dus een bestuurlijk akkoord is en budgetten voor de implementatie en uitvoeringskosten overkomen, is het zaak wethouders en gemeenteraden mee te nemen in een volgende stap: wat kosten de activiteiten en past dit binnen de ambities van onze gemeente? Indien dit niet het geval is moet de gemeente zich afvragen of ze hiervoor meer budget zal vrijmaken.

Gevolgen van beleidskeuzes financieel in kaart

De uitvoeringskosten maakt u inzichtelijk door uw (uitvoerings-)organisatie te vragen wat de kosten van desbetreffende activiteiten zijn. Denk hierbij aan kosten in termen van uren van medewerkers in diverse schalen. Ook out-of-pocket kosten komen dan in beeld. Met dit model zijn kosten inzichtelijk én kunt u aan de voorkant zien wat het effect van uw beleid op de uitgaven is. Het maakt bijvoorbeeld financieel gezien verschil als u de Brede Intake in een uur uitvoert met een medewerker uit schaal 6, of als u een uitgebreide Brede Intake wenst van 3x 2 uur door een medewerker uit schaal 8, met nog bijkomende afstemming met een welzijnsinstelling die de Z-route uitvoert. Ook de kosten van lokaal maatwerk worden zo helder in beeld gebracht.

Aanvullend kunt u financieel onderbouwde varianten of diverse scenario’s uitwerken om het bestuur en de gemeenteraad van uw gemeente een keuze te geven. Centrale vraag daarbij is of de uitvoering binnen het budgettaire kader van het Rijk moet blijven, of dat de gemeente additionele middelen ter beschikking stelt.

Trek gezamenlijk op

Al bij al actuele en urgente vraagstukken. Dit komt onder andere door de coronacrisis en de grote kans op herijking in de vorm van bezuinigingen van gemeentefinanciën. Het is dan ook van groot belang dat binnen iedere gemeente beleidsmedewerkers, financieel adviseurs en het management gezamenlijk optrekken.

Wij helpen u graag verder. We kunnen u ondersteunen in de doorberekening van uitvoeringskosten en zorgen dat verschillende varianten binnen één dag beschikbaar zijn. Bekijk hier onze werkwijze. Liever een overzicht met alle aandachtsgebieden voor de ‘Veranderopgave Inburgering’? Download ons whitepaper.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Het ministerie van SZW, VNG, Divosa en DUO ondersteunen gemeenten bij de invoering van de nieuwe inburgeringswet. Bekijk hier meer informatie, neem contact op met de regiocoördinatoren van Divosa of raadpleeg een van de volgende handleidingen:

Partnerbijdrage

BDO logo
Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek