Menu

7 onmisbare onderdelen plan van aanpak WNRA

woensdag 15 november 2017

Een goede invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) vraagt om een goede voorbereiding, en dat vraagt om een concreet plan van aanpak. Niet alleen het beleidsmatige, juridische en financiële aspect is daarin belangrijk, maar zeker ook de onderdelen projectorganisatie en communicatie. Daar begint het hele traject eigenlijk mee. - BDO


Zeven onderdelen plan van aanpak

Vanuit die gedachte is het zaak de volgende zeven onmisbare onderdelen uit te werken in uw plan van aanpak:

 1. Inrichting projectorganisatie (onder verantwoordelijkheid gemeentesecretaris)
  De invoering van de WNRA raakt iedereen. Het is dan ook belangrijk voor de gehele organisatie. Daarom is het zinvol WNRA als een gemeente-breed project te organiseren, met de gemeentesecretaris of algemeen directeur (in zijn rol als WOR-bestuurder) als eindverantwoordelijke.
 2. Juiste expertises in projectorganisatie
  De invoering van WNRA betekent veel organisatorische, financiële en juridische veranderingen voor de hele organisatie. Het is belangrijk dat de desbetreffende afdelingen vertegenwoordigd zijn in de projectorganisatie om de borging te garanderen.
 3. Draagvlak ondernemingsraad voldoende betrekken
  Ten eerste heeft de ondernemingsraad (OR) formele rechten omtrent bepaalde voorgenomen besluiten. Draagvlak creëren bij de OR, door de leden bij het proces te betrekken, is dan ook zeer wenselijk. Bovendien kan de OR natuurlijk ondersteuning bieden bij de wijziging van arbeidsvoorwaarden.
 4. College van burgemeester en wethouders informeren
  Het ligt voor de hand de wethouder P&O in het proces mee te nemen. Ook raadzaam is de andere leden van het college te betrekken, vooral vanwege het integrale karakter van WNRA. Het is belangrijk dat bestuurders en wethouders weten wat er speelt, vanwege de keuzes die zij aan het einde van het jaar moeten maken.
 5. Afstemming met de gemeenteraad
  Het is van belang de gemeenteraad en de griffie op z’n minst te informeren. Daarnaast zullen sowieso begrotingswijzigingen aan de gemeenteraad worden voorgelegd, maar ook in beleidsmatige zin kunnen er onderwerpen zijn waar de raad zich over wil uitspreken.
 6. Medewerkers betrekken
  Niet te onderschatten aandachtspunt is het betrekken van de medewerkers op het juiste moment en op de juiste wijze. Wijzigingen in de organisatie betekenen nou eenmaal verandering. En met een verandering van rechtspositie heeft iedereen te maken. Dat kan dus leiden tot onrust bij de medewerkers als zij niet tijdig worden geïnformeerd. Zorgvuldige en juiste communicatie richting het personeel is dan ook noodzakelijk.
 7. Invoeringskosten in kaart brengen
  Ik sluit af met een financieel aandachtspunt, namelijk de invoeringskosten voor de komende twee jaar. Die bestaan onder meer uit de inzet van de projectorganisatie, scholings- en opleidingskosten, de eenmalige kosten bij de omzetting van de contracten en de inzet van de benodigde capaciteit voor de voorbereidende activiteiten (zoals het inventariseren van de arbeidsvoorwaarden).

Whitepaper

Deze zeven aandachtspunten zijn noodzakelijk om van uw plan van aanpak werkelijk een solide vertrekpunt te maken voor een adequate start richting WNRA. Meer weten over wat de gevolgen zijn van de WNRA voor uw organisatie? BDO heeft dat in een whitepaper uiteengezet.

Deel dit via:
Naar overzicht
Sluiten
X Zoek